Skip to main content

Algemene verkoopsvoorwaarden Sterimed

1. Algemeen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes verstuurd door, en alle overeenkomsten gesloten met, Sterimed BVBA, ondernemingsnummer 0862447784, met maatschappelijke zetel te Holstraat-Heukelom 13, 3770 Riemst, België (hierna: “Sterimed”). Afwijking en/of aanvulling van de algemene verkoopsvoorwaarden is slechts mogelijk middels een voorafgaand schriftelijk en ondertekend akkoord tussen Sterimed en de voor de wederpartij bevoegde vertegenwoordiger. Door het plaatsen van een bestelling bij Sterimed verklaart de wederpartij de huidige algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben, integraal en onherroepelijk akkoord te gaan met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan op alle rechtsverhoudingen met Sterimed en doet de wederpartij uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van zijn eventuele eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Elke geplaatste bestelbon is na 2 werkdagen bedenktijd bindend, eventuele annulaties zullen niet toegestaan worden.

2. Toepasselijk recht en territoriale bevoegdheid
Het Belgisch recht is steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Sterimed verstuurde offertes en met Sterimed gesloten overeenkomsten (met inbegrip van deze algemene verkoopsvoorwaarden) en met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht (met inbegrip van het CISG en andere vergelijkbare verdragen). Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Tongeren, met dien verstande dat Sterimed zich het recht voorbehoudt om het geschil voor gelijk welke andere volgens de Belgische wet bevoegde rechtbank aanhangig te maken.

3. Offertes en orderbevestigingen
Alle offertes van Sterimed zijn vrijblijvend, behoudens indien in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst tussen Sterimed en de wederpartij slechts tot stand nadat Sterimed de bestelling schriftelijk heeft aanvaard via een orderbevestiging. De geldigheidstermijn van de offertes van Sterimed bedraagt 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte, behoudens indien uitdrukkelijk een andere termijn in de offerte is vermeld. Ingeval van een orderbevestiging, kan de wederpartij binnen twee werkdagen aanpassingen doorgeven. Daarna is de orderbevestiging automatisch aanvaard en correct beschouwd. Ingeval van annulering door de wederpartij van een door Sterimed bevestigde bestelling, is de wederpartij steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van [20%] van de prijs van deze bestelling, onverminderd het recht voor Sterimed om een hogere schade te bewijzen. Wederpartij verbindt zich tot strikte geheimhouding van alle gegevens vermeld op de offertes en prijslijsten van Sterimed.

4. Prijzen en bijkomende kosten
De door Sterimed verspreide prijslijsten zijn louter indicatief en binden Sterimed niet. De prijzen worden opgegeven in de orderbevestigingen zijn, behoudens aldaar uitdrukkelijk anders bepaald, voor de vermelde geldigheidsperiode vast en definitief. De prijzen, vermeld in de prijslijsten, orderbevestigingen, overeenkomsten,… zijn steeds exclusief belasting op toegevoegde waarde. De prijzen omvatten de kosten voor de verpakking van de goederen. De kosten voor levering of verzending zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij in de orderbevestiging anders is overeengekomen. Eventueel bijkomend montage- en installatiewerk is niet in de prijs inbegrepen, tenzij in de orderbevestiging anders is overeengekomen.

5. Levering
De levering vindt plaats op een met de wederpartij overeengekomen locatie. De goederen worden geleverd in de verpakking, aan de poort of op de loskade, behoudens indien anders is overeengekomen in een voorafgaand schriftelijk akkoord met Sterimed. De wederpartij garandeert de vlotte toegankelijkheid. De wederpartij staat zelf in voor het ontdoen van de verpakking van de goederen en/of eventueel bijkomend montage- of installatiewerk, behoudens indien anders is overeengekomen in een voorafgaand schriftelijk akkoord met Sterimed. De door Sterimed opgegeven levertijden zijn louter indicatief en overschrijding daarvan geeft nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op vermindering van de prijs noch op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van Sterimed. Ingeval van overmacht wordt in wederzijds overleg een nieuwe, voor beide partijen aanvaardbare leveringsdatum overeengekomen.
Wanneer een overmacht situatie langer dan [60] opeenvolgende kalenderdagen duurt, heeft de wederpartij het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat Sterimed enige bijkomende schadevergoeding verschuldigd is. Sterimed is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die het gevolg is van laattijdige levering. Bij maatproductie op specificatie van de wederpartij, mag de totale geleverde hoeveelheid door Sterimed worden overschreden en onderschreden met maximaal 10% van de totale bestelde hoeveelheid.

6. Facturatie, betalingstermijnen en interest
Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schriftelijk op de zetel van Sterimed toekomen binnen de acht dagen te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd. Alle door de wederpartij verschuldigde betalingen dienen te gebeuren binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, heeft Sterimed het recht zonder voorafgaande rechterlijk machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden en de geleverde goederen conform artikel 7 terug te nemen. Overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, is bij laattijdige of onvolledige betaling door de wederpartij, vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd, conform de interestvoet van artikel 5 van voormelde wet. Bovendien wordt een schadeloosstelling aangerekend voor alle relevante administratieve en invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, in verhouding tot het door de wederpartij verschuldigde bedrag en met een minimum van veertig euro. Sterimed mag de schuldvorderingen die zij zou hebben op de wederpartij compenseren met de eventuele bedragen die Sterimed de wederpartij verschuldigd zou zijn. Schuldvergelijking door de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven steeds de exclusieve eigendom van Sterimed tot op het ogenblik van algehele betaling van de verkoopprijs inclusief BTW, alsook de aanverwante bedragen en eventueel verschuldigde interesten. Tot op het ogenblik van deze algehele betaling verbindtis het de wederpartij uitdrukkelijk verboden de betreffende goederen in welke vorm ook te vervreemden, daar enig zakelijk (zekerheids)recht op te vestigen, hun aard te wijzigen of daar op enige andere wijze over te beschikken. De wederpartij erkent bovendien dat Sterimed steeds het recht heeft deze goederen terug te nemen zolang deze niet integraal werden betaald. Het risico’s m.b.t. de goederen gaat integraal over op de wederpartij vanaf het moment waarop de goederen aan de wederpartij zijn geleverd. Ingeval van faillissement van de wederpartij behoudt het eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in dit artikel 7 onverminderd haar uitwerking.

8. Aansprakelijkheid, verborgen gebreken, laattijdige levering
De wederpartij dient de goederen onmiddellijk bij levering na te zien. Alle klachten en opmerkingen met betrekking tot de geleverde goederen moeten schriftelijk op de zetel van Sterimed toekomen binnen acht kalenderdagen na de leveringsdatum van de betrokken goederen. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de levering als definitief aanvaard aangezien. In uitzonderlijke gevallen, na onderling overleg, kunnen standaard stockgoederen met een minimumwaarde van 100 EUR teruggenomen worden. Dit weliswaar in originele, ongeopende verpakking en uiterlijk binnen de 28 dagen na levering. Er zal een afwaardering van 15% in rekening gebracht worden en het transport zal ten laste zijn van de koper. Het gebruik van de geleverde goederen geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de levering. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken van de geleverde goederen moeten op straffe van verval schriftelijk op de zetel van Sterimed toekomen binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking van het verborgen gebrek. De in artikel 1648 BW bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 2 maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Voor alle geleverde goederen geldt een garantie van 1 jaar (te rekenen vanaf de leveringsdatum) op materiaal- en/of constructiefouten, indien voldaan wordt aan de garantievoorwaarden. Deze garantie bestaat uit een kosteloze en volledige herstelling en/of vervanging van het defect product. De garantie veronderstelt een eigenlijk gebruik van het goed, d.w.z. een gebruik overstemmend met de eigenschappen van het goed, zoals deze blijken uit de eventuele bijgeleverde documentatie, de offertes of op het goed aangebrachte waarschuwingen. Wij verwijzen graag naar onze uitgebreide garantievoorwaarden die eenvoudig kunnen aangevraagd worden via ons email adres info@sterimed.be. Sterimed is voor wat betreft de schade veroorzaakt door geleverde goederen met gebreken enkel aansprakelijk conform de volgens het toepasselijke recht voorziene wettelijke verplichtingen.

Contact

CONTACTEER ONS

Contacteer ons zodat we u beter en persoonlijk verder kunnen helpen.
Sterimed
Biesenakkers 1
3770 Riemst
BE0862.447.784
Telefoon: 0032 (0)12 213 313
E-mail: info@sterimed.be

Uw contactpersoon:

Woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen, Brussel en Wallonïe
Ziekenhuizen in Belgïe en het Groot-Hertogdom Luxemburg
Dhr. Ludwig Stevens
GSM nummer: 0032 (0)473 34 64 55

Woonzorgcentra in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant
Dhr. Aaron Poosen
GSM nummer: 0032 (0)473 32 37 16

Woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen
Mevr. Magali Van der Motten
GSM nummer: 0032 (0)470 56 58 32

    ja, ik meld me graag aanNee, ik wil geen nieuwsbrief